Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

ANVENDELSESOMRÅDE

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for The Leading Culture (herefter TLC) fastsætter vilkårene for TLC’s levering af ydelser og varer til både forbrugere og erhvervskunder. Betingelserne gælder for både kunden og kursisten/kursisterne. Kunden er den fysiske eller juridiske person, der indgår aftale med TLC for levering af ydelser og varer. Kursisten er den fysiske person, der deltager på f.eks. undervisnings eller uddannelsesforløb hos TLC. 

Fravigelse af disse vilkår kan alene ske ved skriftlig aftale herom.

OPGAVENS UDFØRELSE

Der er ikke dedikeret navngivne konsulenter til gennemførelse af en aftale, med mindre det er skriftligt aftalt. TLC forbeholder sig altid ret til at udskifte konsulenter med andre kvalificerede konsulenter efter TLC’s valg. TLC kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører, uden at dette påvirker TLC’s ansvar.

KONSULENTVEDERLAGET

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres den leverede ydelse efter forbrugt tid, i henhold til TLC’s gældende prisliste eller individuelt udarbejdet tilbud. Timer afregnes som udgangspunkt i henhold til tilbud eller TLC’s gældende prisliste. Faktura på opgaver på timebasis fremsendes ved opgavens afslutning. 

Forløb / Klippekort

Lederforløb eller klippekort kan aftales individuelt og afregnes i henhold til tilbud eller TLC’s gældende prisliste Klippekortet skal altid være betalt før opgavestart. Forløb/Klippekort er gyldige i 1 år, med mindre andet er aftalt. Prisen på forløbet er bindende og ubrugte klip/timer kan ikke refunderes eller overføres til andre

Online kurser

Online kursur er tilgængelige i den aftalte kursusperiode og 1 måned efter.

Varer

Såfremt der indgår varer, f.eks. bøger eller materiale, i leverancen, fremgår dette af den konkrete aftale med Kunden. Bestilte varer eller særligt trykte materialer tages ikke retur.

KUNDENS FORPLIGTELSER

For at TLC kan gennemføre en indgået aftale, er det afgørende, at Kunden medvirker aktivt i processen. I den forbindelse har Kunden pligt til at informere TLC om alle forhold, der har betydning for en aftales gennemførelse, samt at bidrage til tilrettelæggelse af arbejdet og tildele egne ressourcer, således at aftalen kan udføres som aftalt. Kunden er endvidere ansvarlig for at kursister har den fornødne internet adgang via egen smartphone, Ipad eller computer, i det omfang kursister deltager i digitale lederforløb / lederuddannelser. Såfremt Kundens forhold betyder, at den aftalte ydelse ikke kan leveres, faktureres Kunden den aftalte ydelse. TLC kan ikke gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Kundens, Kursistens eller Lederens manglende opfyldelse af sine forpligtelser under samarbejdsforholdet.

TRANSPORT- OG OPHOLDSUDGIFTER

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres udgifter til konsulenternes transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse, i henhold til TLC’s gældende prisliste.

FAKTURERING OG BETALING

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, skal betaling være sket senest 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens til enhver tid fastsatte referencerente med et tillæg på 4 % beregnet fra forfaldstidspunktet.

ANSVAR

TLC er alene ansvarlig for, at de udførte opgaver lever op til en god faglig standard på området. TLC kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed.

FORCE MAJEURE

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, leveringsproblemer fra underleverandører, omfattende virus samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører. Såfremt der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, og begge parter kan kræve eventuelle tidsplaner genforhandlet. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 60 dage, kan hver af parterne vælge at annullere en indgået aftale for fremtiden.

TAVSHEDSPLIGT

Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører, i enhver henseende vil behandle modtagne oplysninger fortroligt.

RETTIGHEDER

Når intet andet skriftligt er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden alene en ikke-eksklusiv brugsret til TLC’s ydelser. Enhver ret, herunder enhver immateriel rettighed samt ophavsret til materiale, der er udarbejdet for Kunden i forbindelse med opgavens udførelse, tilhører TLC. TLC kan frit anvende det udviklede og dele deraf samt den under arbejdets udførelse oparbejdede know-how, til brug for andre kunder. Den eneste undtagelse til dette er rettigheden til materiale der specifikt omhandler kunden, f.eks. skriftligt materiale, videoer, lydfiler eller billeder af Kunden / Kursisten / Kundens virksomhed / Kundens medarbejdere. Rettigheden til disse specifikke materialer tilhører alene kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

AFTALERS OPHØR

Aftaler indgået mellem TLC og kunden er som udgangspunkt uopsigelige fra begge parters side, indtil den i den indgåede aftale specificerede ydelse. Aftaler om løbende ydelser, såsom f.eks. abonnementsordninger på uddannelser, kan altid opsiges af TLC med 30 dages varsel, medmindre anden aftale indgås. I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende generelle vilkår, er TLC berettiget til uden varsel at ophæve en med Kunden indgået aftale, hvis Kunden ikke uden ugrundet ophold bringer misligholdelsen til ophør.

KONFLIKTLØSNING

Opstår der uenighed eller problemer mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af en indgået aftale, kan hver af parterne indkalde til et møde med deltagelse af en repræsentant fra hver af parterne. Såfremt en opstået uoverensstemmelsen ikke lader sig løse ved et sådant møde, afgøres sagen ved de ordinære danske domstole ved TLC’s hjemting. Dansk ret finder anvendelse.